Ergonomi

Skribent Daniel Öhlin, leg. sjukgymnast, examen i ortopedisk medicin.
Uppdaterat 2017-03-06
Dela
Gilla

Hitta vårdgivare med kunskap om Ergonomi

Ergonomi och arbetsmiljöarbete

Vi informerar om ergonomi, om vad du själv kan göra åt din ergonomi samt rekommenderar specialister inom respektive ergonomiområde som du kan kontakta för olika typer av ergonomiuppdrag.


Ergonomi – vad är det?

Ordet ergonomi betyder kunskap om arbete och handlar om samspelet mellan människan och den fysiska, psykiska och sociala arbetsmiljön eller med andra ord, samspelet människa, arbetsuppgifter och den omgivande miljön.

Det svenska ergonomisällskapet har tolkat och översatt det internationella ergonomisällskapets definition av ergonomi enligt följande:”Ergonomi är ett tvärvetenskapligt forsknings- och tillämpningsområde som i ett helhetsperspektiv behandlar samspelet mellan människa, teknik och organisation i syfte att optimera hälsa och välbefinnande samt prestanda vid utformning av produkter och system (ESS, 2006).

Ergonomi och arbetsmiljö

Ergonomi kan också sägas handla om att ur olika aspekter optimera arbetsmiljön.

Arbetsmiljö och arbetsmiljölagen

Arbetsmiljö handlar om alla faktorer i arbetet som påverkar hur du mår. Dessa kan vara tekniska, fysiska, arbetsorganisatoriska, sociala samt arbetetsinnehållsmässiga. Det ligger i både arbetsgivare och arbetstagarens intresse att arbetsplatsen har en god arbetsmiljö och det åligger arbetsgivaren ett lagstadgat ansvar att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt att även i övrigt uppnå en god arbetsmiljö (Arbetsmiljölagen 1977:1160). Syftet med lagen är att det även skall finnas en strävan att arbetsmiljön skall ge ett positivt utbyte i form av ett rikt arbetsinnehåll, arbetstillfredsställelse, gemenskap och personlig utveckling.

Lagen säger att arbetet skall anpassas till människors olika pyskiska och fysiska förutsättningar, detta innefattar arbetets uppläggning, organisation och innehåll samt den fysiska miljön och belastningsbild som arbetsuppgifterna innebär. Arbetshygieniska förhållanden som luft, ljud, ljus och vibrationer ska vara tillfredsställande liksom att enformighet, stress och isolering i arbetet skall undvikas. Arbetstagaren skall ges möjlighet att delta i utformningen av sin egen arbetssituation.

Fysisk och psykosocial arbetsmiljö

Man brukar dela upp arbetsmiljöområdet i två delar, den fysiska och den psykosociala arbetsmiljön. Det ergonomiska arbetet syftar till att förbättra den fysiska och psykosociala arbetsmiljön och undvika samt minska ohälsa.

Den fysiska arbetsmiljön

Den fysiska arbetsmiljön innefattar de saker vi kan ”ta på”, det som hörs och syns. Det kan exempelvis vara stolar, bord, kontorsbord, arbetsytor, datorer, lokaler, ljud och temperatur. Det finns regler och mätbara gränsvärden gällande den fysiska arbetsmiljön och sjukgymnaster/ergonomer och arbetsmiljöingenjörer arbetar med dokumentering, analysering, rapportering och åtgärdsförslag rörande ergonomin av den fysiska arbetsmiljön.

Den psykosociala arbetsmiljön

Den psykosociala arbetsmiljön är mer komplex och svårare att avgränsa. Psykosociala faktorer framkommer genom att arbetsmiljön betraktas ur både psykologisk och sociologisk synvinkel och kan omfatta både fysiska, organisatoriska och sociala miljöfaktorer. Arbetsuppgifternas innehåll, möjlighet till kontakt, inflytande och samarbete samt möjlighet till kontakt och personlig utveckling är alla faktorer som påverkar den psykosociala arbetsmiljön.

Psykosociala faktorer som kan leda till ohälsa:

 • Stor arbetsmängd – högt arbetstempo
 • Ensidigt, upprepat och monotont arbete
 • Oklara förväntningar på arbetsinsats – oklara roller
 • Ständiga förändringar – otrygghet i anställningen
 • Risker för hot och våld
 • Skiftarbete – oregelbundna arbetstider
 • Konflikter – kränkningar – trakasserier
 • Arbete med människor
 • Sociala kontakter
 • Ensamarbete
 • Den fysiska miljön

Sjukgymnast/ergonom, beteendevetare/psykolog, arbetsmiljöingenjör, företagsläkare och företagssköterska arbetar med ergonomin rörande den psykosociala arbetsmiljön.

Tidig inkoppling av ergonom och företagshälsovård

Redan vid planeringen av arbetslokaler, teknik, utrustning och arbetsmetoder skall hänsyn tas till arbetsmiljölagen. Det är därför bra att koppla in en ergonom, arbetsmiljöingenjör samt beteendevetare/psykolog redan vid planeringen av nystartad verksamhet för att optimera den fysiska och psykosociala arbetsmiljön.

Företagshälsovård

Företagshälsovården skall vara en oberoende expertresurs inom områdena arbetsmiljö och rehabilitering och det är arbetsgivarens ansvar att sådan finns att tillgå. Företagshälsovården skall arbeta med att förebygga och undanröja hälsorisker på arbetsplatser samt kunna identifiera och beskriva sambanden mellan arbetsmiljö, organisation, produktivitet och hälsa.

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Alla företag, oavsett bransch eller storlek, ska enligt lag bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete.

Arbetsgivaren ansvarar för arbetsmiljön och ska se till att arbetsmiljöarbetet ingår naturligt i verksamheten. Syftet med ett systematiskt arbetsmiljöarbete är att i det dagliga arbetet uppmärksamma och ta hänsyn till alla förhållanden i arbetsmiljön som kan påverka de anställdas hälsa och säkerhet. Arbetsgivaren har huvudansvaret och arbetstagaren deltar i arbetsmiljöarbetet genom exempelvis upplysa om risker, tillbud, sjukdom och olycksfall, föreslå åtgärder och lämna synpunkter på det som genomförts. Ett skyddsombud, vilken är arbetstagarnas representant och utses av facket eller av arbetstagarna direkt, är inkopplad vid planering och genomförandet av arbetet samt vid undersökning av arbetsförhållandena. Skyddsombudet rapporterar till arbetsgivaren. Företagshälsovården är en expertresurs och anlitas vid planerandet av arbetet, för undersökningar och genomförande av riskbedömningar samt för att föreslå åtgärder och utbilda personal. Detta arbete utförs vanligtvis av ergonomer, arbetsmiljöingenjörer och beteendevetare/psykologer.

Ergonomiområden

Ergonomiarbetet delas in i olika områden.
Belastningsergonomi
Synergonomi
Röstergonomi
Ergonomi i industrimiljö